JTravel.nl / Copyright © JTravel.nl

De Muy is het duingebied dat tussen De Koog en De Slufter ligt. Natuurgebied De Muy is een beschermd duingebied. De Muy is een jong duingebied. Het is een zoetwatergebied. Hier is men er wel in geslaagd om een stuk strand in te polderen. Er is een dijkje aangelegd dat het gebied van de zoute Sluftervlakte scheidt. Later zijn er nieuwe stuifdijken op het strand aangelegd. Hierdoor steeg het grondwater en ontstond de Muyplas. In De Muy bevinden zich mooie duinen met zeer steile hellingen. In de langgerekte vlakte in het centrale deel van de Muy liggen De Nederlanden. In De Muy broeden lepelaars, meeuwen, kiekendieven, aalscholvers, blauwborsten en nachtegalen. Aan de oostkant in de duinweiden groeien verschillende soorten orchideeën. In een deel van de Muy grazen runderen.

Natuurgebied De Muy

Bij een dijkdoorbraken is er bij De Muy een grote geul ontstaan. In 1630 werd de eerste zanddijk aangelegd. Op het brede strand ten noorden van De Koog groeiden in de 18e eeuw duintjes. Achter deze duintjes ontstond een kwelder. Deze kwelder werd de Nieuw Nederland genoemd. Hier werd in 1859 een dijkje omheen gebouwd. Het gebied werd een polder. De Muy heeft lange tijd via een doorbraak in de zeereep verbinding gehad met de zee maar in 1871 is het gebied is ingedamd. Dit gebeurde door de aanleg van een tweede grote zanddijk aan de Noordzeekant en een dijkje bij de Slufter. De Muyplas is een restant van de oude geul. Door de aanleg van een andere zanddijk in 1888 ontstond de Buitenmuy. De naam Muy herinnert aan de monding, ook wel mui genaamd. Mui is een oude Germaanse benaming voor het woord mond (een mui is een diepte die twee zandbanken van elkaar scheidt). Door de latere aanleg van grotere stuifduinen werden de valleien natter. Het water bleef liggen en vormde het duinmeer De Muy.

Natuurgebied De Muy Calloway runderen in natuurgebied De Muy

In 2009 zijn door Staatsbosbeheer grote stukken grasland en duinbegroeiing weggehaald om de oorspronkelijke bijzondere plantengroei in het gebied te laten terugkeren. De vruchtbare humuslaag in de weilanden is afgeplagd. De sloten zijn minder diep, breder en kronkelend gemaakt. Hierdoor is het gebied natter geworden. Dieren als de rugstreeppad en de noordse woelmuis profiteren van deze ingreep. Op de duinvalleien groeit een grote variatie aan vegetatie, zoals braamstruiken en bessen van de vlier en duindoorn. Daardoor is het gebied een trekpleister voor een groot aantal verschillende vogels. De Muy staat bekend om de grote lepelaarskolonie die in het gebied broedt. De lepelaars broeden in lage bomen aan de rand. Zij worden vergezeld door aalscholvers, blauwe reigers, de bruine en de blauwe kiekendief. Het broedgebied van deze vogelsoorten is tijdens het broedseizoen afgesloten voor recreanten. De broedende vogels gebruiken het nabijgelegen natuurgebied De Slufter als foerageerplaats. Daarnaast komen er in de weilanden van de Muy en de Nederlanden veel andere vogels voor, zoals kieviten, tureluurs, grutto's, sprinkhaanzangers en velduilen broeden. In de struiken broeden nachtegalen, grasmussen, fitissen en ransuilen. In De Muy grazen sinds 2009 calloway runderen. Dit zijn ruigharige runderen. Zij grazen hier het hele jaar.

De Muy is waardevol om zijn plantengroei. Op verschillende plaatsen, zoals langs de Slag door de Nederlanden, groeit bijvoorbeeld het zeldzame teer guichelheil, een klein roze bloempje. In de duinweiden aan de oostkant van De Muy groeien verschillende soorten orchideeën, zoals de vroegbloeiende harlekijn.

Door De Muy lopen prachtige wandelpaden. Staatsbosbeheer heeft in De Muy diverse bewegwijzerde routes uitgezet.


Voor meer foto's van De Muy, zie: foto's Natuurgebieden.


 


Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest


De Muy is een beschermd duingebied tussen De Koog en De Slufter op Texel. Hier leven veel vogels. Een heerlijk gebied voor een wandeling. Loop je mee? #demuy #texel #wandelen #waddeneiland #nederland #natuurgebied #jtravel #jtravelblog

 

Deel dit artikel

Reacties mogelijk gemaakt door CComment